Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Illustrasjon 1 - Klikk for stort bildeIllustrasjon 1 Søknadsfrist 30. oktober 2017 via elektronisk søknadsskjema fra Kulturdepartementet.

"Kulturdepartementet viser til innføring av nytt fagsystem for spillemiddelordningen for idrettsanlegg fra oktober 2017. Dagens fagsystem med tilhørende søknadsskjema, blir avviklet sommeren 2017.

Departementet ønsker å minne om at søknadsskjemaet for neste søknadsrunde først blir tilgjengelig 2. oktober 2017."

Den nye løsningen er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no etter 2. oktober 2017.

Informasjon om krav til søknad og søknadskjema

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kommunen gir veiledning om søknadsprosessen. Kommunen behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Kulturdepartementets fagsystem der søker legger inn søknad med vedlegg selv.

Noen ting å huske på

•Det er gjort endringer i regelverket som påvirker hvordan søknader utformes, og hvordan søknadssummer regnes ut.
•Å gå over til nytt system er ikke helt sømløst. Gamle data vil kunne fremstå på en annen måte enn man er kjent med.
•Særlig gjelder dette fornying og gjentaking av søknader. Her er søkere nødt til å gjøre et arbeid ved fornying av sine søknader i år.
Søker er ansvarlig for at informasjonen som sendes inn er riktig.

 

Viktige detaljer

•Alle som søker om midler må ha et organisasjonsnummer.


Nye anleggsnummer - som nå blir betegnet som Anleggs-ID.
•Anleggsnumre inneholder ikke lenger informasjon om fylke, kommune, anleggssted og løpenummer.
•Men, anleggsnummeret er mer robust og beholdes til "evig tid" uansett eksterne endringer, slik som kommune- og fylkessammenslåinger mv.
•En kan for gamle anlegg fortsatt finne frem til det gamle anleggsnummeret. Vi vil derfor bruke begrepet "anleggs-ID" for å skille mellom numrene nå.

Prosjektomfang, tiltak, søknadssum - endring

•Før måtte en levere en søknad per tiltak i et anleggsprosjekt. Hver del av et anlegg hadde en egen søknad, eget kostnadsoverslag og egen søknadssum.
•Nå kan en slå sammen flere tiltak i én søknad.
•Hvert idrettsanlegg/aktivitetsanlegg må ha egen søknad.
•Men, i denne søknaden kan en også inkludere tilleggselementer, det vil si "tilbehør", fasiliteter, deler av prosjektet som ikke er et eget aktivitetsanlegg.
•For eksempel kan en slå sammen søknad om tilskudd til idrettsanlegget kunstgressbane, og tilleggselementene undervarme, og lysanlegg.
•En kan ikke slå sammen prosjekter som inneholder flere idrettsanlegg, for eksempel bygging av to stk. fotballbaner, eller en idrettshall som inneholder flere forskjellige aktivitetshaller, og så videre.

Det kan søkes om tilskudd til

  • nybygg av idretts- og friluftsanlegg
  • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
  • nærmiljøanlegg
  • mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Målgruppe:

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Kriterier/vilkår

Anlegget være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Idrettsanlegg.no 

Gjeldende lov og regelverk

Publikasjoner fra Kultur- og kirkedepartementet

Søknadsprosessen

Lansering 

 
•1. oktober: Søknadsskjema
•1. oktober: Fagsystem
•1. oktober: Publikumsdel


Vedlegg

Søknadsskjemaet angir hvilke vedlegg som må være med. Det er svært viktig at alle vedlegg som er listet opp blir lagt ved søknaden før den sendes inn!

Søknadsfrist

Søknadsfrist for levering av søknad er 30. oktober i 2017. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket fra fylkeskommunen. Klagen sender du til den instansen i fylkeskommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og grunngi det. Kultur- og kirkedepartementet er klageinstans over vedtak truffet av fylkeskommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til departementet.

Kontaktinformasjon

Avdeling: Servicekontoret Telefon: 72 51 95 00 Epost: postmottak@bjugn.kommune.no

 

Kontakt

Ådne Røkkum
Kultursjef
72 51 95 49
926 62 565

 

Fant du det du lette etter?