Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadsfrist 15. oktober 2017 via elektronisk søknadsskjema fra Kulturdepartementet.

"Kulturdepartementet viser til innføring av nytt fagsystem for spillemiddelordningen for idrettsanlegg fra oktober 2017. Dagens fagsystem med tilhørende søknadsskjema, blir avviklet sommeren 2017.

Departementet ønsker å minne om at søknadsskjemaet for neste søknadsrunde først blir tilgjengelig 1. oktober 2017."

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kommunen gir veiledning om søknadsprosessen. Kommunen behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Kulturdepartementets fagsystem der søker legger inn søknad med vedlegg selv.

Det kan søkes om tilskudd til

  • nybygg av idretts- og friluftsanlegg
  • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
  • nærmiljøanlegg
  • mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Målgruppe:

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Kriterier/vilkår

Anlegget være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Idrettsanlegg.no 

Gjeldende lov og regelverk

Publikasjoner fra Kultur- og kirkedepartementet

Søknadsprosessen

Alle søknader skal fremmes på søknadsskjema fra Kultur- og kirkedepartementet. Kommunen kan hjelpe deg med søknaden.

Skjema Søknad om spillemidler til idrettsanlegg for nye søkere

             Søknad om spillemidler til idrettsanlegg for dem som har søkt om spillemidler til samme anlegg tidligere

Vedlegg

Søknadsskjemaet angir hvilke vedlegg som må være med. Det er svært viktig at alle vedlegg som er listet opp blir lagt ved søknaden før den sendes inn!

Søknadsfrist

Søknadsfrist for levering av søknad er 15. oktober i 2017. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket fra fylkeskommunen. Klagen sender du til den instansen i fylkeskommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og grunngi det. Kultur- og kirkedepartementet er klageinstans over vedtak truffet av fylkeskommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til departementet.

Kontaktinformasjon

Avdeling: Servicekontoret Telefon: 72 51 95 00 Epost: postmottak@bjugn.kommune.no

 

Publisert av Hellem Arnhild Berg. Sist endret 03.03.2017

Kontakt

Ådne Røkkum
Kultursjef
72 51 95 49
926 62 565

 

Fant du det du lette etter?