Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Omsorgslønn

Omsorgslønn er lønn til omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor nære pårørende eller andre.

Målgruppe:
Private omsorgsytere med et så særlig tyngende omsorgsarbeid at det gjør annet lønnet arbeid umulig. Omsorgsyterens økonomi er imidlertid uten betydning når vedkommende ikke har forsørgelsesplikt. Familier med funksjonshemmede barn vil bli prioritert.

Kriterier:
Omsorgsarbeidet må være særlig tyngende, gjelde nødvendige arbeidsoppgaver, og være vurdert som den beste omsorgen for den som trenger hjelp.

Pris:
Kommunen kan ikke kreve egenandel for omsorgslønn.

Brosjyrer: Rundskriv-I-42/98 


Samarbeidspartnere:
NAV Bjugn telefon 55 55 33 33

Beslektede tjenester:
Omsorgsleiligheter 
Hjemmehjelp 
Hjemmesykepleie 

Lovnader:

Det vil bli skrevet arbeidskontrakt for den som mottar omsorgslønn. Dette er et midlertidig ansettelsesforhold som opphører når det omsorgsbehovet som er grunnlag for omsorgslønn, faller bort.

Bjugn kommune lønner omsorgslønn etter assistentkode 6572, minimum årslønn kr 190 000 for hel stilling.

Så lenge avtalen varer, vil vedkommende ha krav på feriepenger og eventuelt lønn under sykdom fra kommunen fra første dag i samsvar med avtalen.
Kommunen kan selv avgjøre hvor mange timer de skal gi til omsorgslønn. Mottar den omsorgstrengende hjelpestønad fra Folketrygden, vil kommunen ta hensyn til dette ved utmåling av omsorgslønn.


Krav:
Dersom det ikke er søkt om hjelpestønad til tilsyn og pleie, kan kommunen kreve at den som trenger omsorg søker om slik stønad før søknaden om omsorgslønn blir behandlet.

Gjeldende lov:
Regelen om omsorgslønn står i Lov om sosialtjenester §4-2,2.

Veiledning:
Søknad må komme fra den som yter omsorgen. Begrunnet søknad framsettes skriftlig til leder for Hjemmebaserte tjenester i Bjugn kommune. Søknaden avgjøres etter hjemmebesøk og i henhold til ordinære saksbehandlingsrutiner og Bjugn kommunes vedtatte retningslinjer for tildeling av omsorgslønn. Vedtak om omsorgslønn fattes med et bestemt antall timer pr. mnd og for ett år om gangen. Det skrives tidsbegrenset arbeidskontrakt med den som får innvilget omsorgslønn. Gjensidig oppsigelsesfrist av kontrakten er 2 uker.

Skjema:

Omsorgslønn

Vedlegg:
Søkeren må kunne bevise at omsorgsoppgavene er særlig ressurskrevende (enten i søknaden eller i samtalen m/ saksbehandleren).

Søknadsfrist:
Søknader behandles fortløpende.

Sendes til:
Bjugn kommune, Forvaltningskontoret, 7160 Bjugn

Søknadsbehandling:
Søknaden behandles av Inntaksteam.

Behandlingstid:
1 måned

Klagemuligheter:
Eventuelle klager sendes til Bjugn kommune, Forvaltningskontoret.
Vi er behjelpelig med å formulere klage. Klagefristen er 3 uker.

Merknader:
Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgslønn.
Kommunen kan legge vekt på sin egen økonomi i vurdering av om omsorgslønn skal tilbys.
Omsorgslønn faller bort når den som trenger hjelp/pleie/ omsorg har korttidsopphold ved sykehjemmet.

Ansvarlig enhet:

Forvaltningskontoret


 

 

Kontakt

Forvaltningskontor
908 18 909