Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Adresseprosjektet i Bjugn

Husnummerskilt på stolpe - eksempel - Klikk for stort bilde

 

- tildeling av offisiell adresse 

Husnummer -eksempel - Klikk for stort bilde

I oktober 2013 ble det oppsatt veiskilt i Ervika, Botngård, Eide, Høybakken, Stallvika, Gjølja og Elveng.

De resterende områdene Tarva, Oksvoll, Vallersund og Lysøysundet ble skiltet våren 2015.

Adressetildeling med utsendelse av brev med vedtak om offisiell adresse i Bjugn kommune ble gjennomført i 2014 og 2015.

Det er et nasjonalt mål at alle adresserbare eiendommer skal ha en egen veiadresse innen 2015.

Hvert femte bolighus og 595.000 personer mangler veiadresse i Norge. Det kan koste dyrt. Hvis ikke ambulanse, polit og brannvesen har en helt konkret adresse å rykke ut til, kan det ta lengre tid før de finner fram. I verste fall kan liv gå tapt.

I Bjugn kommune har vi mange gamle veinavnvedtak som ikke har blitt brukt i adressesammenheng. Disse navnene er nå blitt tatt i bruk i den videre adresseringen.

Bjugn kommune har jobbet med innføring av offisielle adresser for hele kommunen i flere år. Arbeidet startet som et pilotprosjekt sammen med de andre Fosenkommunene. Sammen ble det utarbeidet lokale forskrifter. Det ble bestemt at en i størst mulig grad skulle unngå like navn i nabokommuner og det ble vedtatt felles adresseringsområder over kommunegrensene.

Det ble videre oppnevnt en redaksjonsgruppe samt lokale grupper som kom med navneforslag.

Forslagene ble så kunngjort gjennom aviser og på hjemmesiden og de nye navnene ble sendt til Stedsnavntjenesten for korrekt skrivemåte.

Formannskapet har vedtatt 124 nye adressenavn. De aller fleste av disse navnene er navn på nye adresseparseller/områder, men noen tidligere adressenavn er også justert eller endret av hensyn til skrivemåten. Formannskapets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Formål

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv.

Offisiell adresse

Dette er en adresse som sier hvor stedet ligger.

Denne består av et veinavn og adressenummer og evt. adressetilleggsnavn og bruksenhetsnummer.

Adressetilleggsnavn

Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen kreve at den offisielle adressen også omfatter gårdsnavnet, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn. Dette gjelder såkalte "kulturhistoriske bruksnavn".

Også navn på særlig kjente institusjoner eller bygninger kan være med som adressetilleggsnavn.

Bruksenhetsnummer

I bygninger med flere bruksenheter (boenheter) med felles inngang, skal hver bruksenhet ha et eget bruksenhetsnummer.

Tildelingsprinsipp

Nummereringa er lik for alle veier: hus på høyre side er tildelt oddetall og venstre side partall med stigende verdier fra veiens utgangspunkt.

Ved spredd bosetning benyttes avstandsprinsippet: ett hus som ligger på høyre side av veien, 2570 m fra startpunktet vil få adressenummer 257. Dette benyttes fordi det da alltid vil være ledige nummer å tildele nybygg langs veien og at en vet hvor langt en må kjøre for å komme til rett avkjørsel til huset/hytta.

Husnummerskilt

Eier/fester som har fått tildelt offisiell adresse av kommunen, plikter å sette opp husnummerskilt,

jf. Matrikkelloven §21 med forskrifter og Kommunal forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting i Bjugn kommune.

Nummerskiltet skal settes opp så snart som mulig etter at nødvendig adressevedtak er fattet. Nummerskiltet skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken bygning/eiendom de knytter seg til, og alltid være plassert slik at de er lett synlige fra vei. Er det vanskelig å se skiltet fra veien eller at det er langt fra avkjørselen til huset, anbefaler vi at det også settes opp nummerskilt på port eller særskilt stolpe. Ligger det flere hus langs samme veg, kan man gå sammen om å sette opp henvisningsskilt. Husnummer- og henvisningsskiltene bør være svarte tall på hvit reflekterende bunn. Skiltene kan bestilles hos Monter Bjugn eller hos Fosen Design. Se eksempler øverst i teksten.

Offisiell adresse/postadresse

En offisiell adresse er stedet der adresseenheten er plassert.

Postadressen er leveringsadressen for post og inneholder i tillegg til veiadressen også et postnummer og poststedsnavn. Postadressen kan også være en postboks.

Feil husnummer

Noen kan oppleve etter tildelingen å få tilsendt brev på feil husnummer. Dette skyldes at adressen som Folkeregisteret har er på en annen eiendom. Ved flytting innen samme kommune og postnummer har det for mange ikke blitt levert flyttemelding. For å rette dette må en ta kontakt med Folkeregisteret/Skattekontoret.

Registrering av ny adresse

Den tildelte veiadressen er også din nye postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med Posten.

På Postens nettsider finner du en enkel løsning slik at du raskt kan informere kontaktene dine om den nye adressen.

Se www.posten.no\meld-riktig-adresse

Merk at Posten og Folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ikke beskjed.

På https://www.posten.no/adressetjenester/mine-adresser kan du dessuten kontrollere om Posten har registrert din rette postadresse og du kan eventuelt endre denne selv.

Dersom du har spørsmål til Posten kan du kontakte Posten kundeservice på telefon 04004 eller www.posten.no.

 

Kontakt

Geir Øyvind Hassel
Oppmålingsingeniør
468 34 451