Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune.
Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden!
Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

 

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.


Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

 

Årsberetning, revisjonsberetning og regnskap for Bjugn kommune


Årsberetning og regnskap for 2015 
Revisjonsberetning 2015

Årsberetning og regnskap for 2014 
Revisjonsberetning 2014

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Revisors oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Revisjonen blir gjennomført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder "International Standards on Auditing".

Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet. Revisors oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av sin revisjon.