Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Varsel om oppstart av planarbeid og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale –detaljregulering for Skifte boligområde, gnr. 83/5 m.fl. i Bjugn kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i Vallersund i Bjugn kommune.
 
Kystplan AS er engasjert av grunneier Steinar Skifte til å utarbeide en reguleringsplan for boligområde med kjøre- og gangatkomst.

Klikk for stort bildeFigur 1. Oversiktskart

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klikk for stort bildeFigur 2. Planområdets avgrensning

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Formål
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boliger, helårs gangveg fra boligområdet langs Bålfjordvågen til fylkesvei 721 ved Stor-Sandnes, samt legge til rette for breddeutvidelse/oppgradering av eksisterende kjøreveg fra boligområdet til Vallersundveien (fylkesveg 721). Dagens avkjørsel fra Vallersundveien oppleves som dårlig, og planarbeidet skal legge til rette for å oppgradere avkjørselen iht. krav i veinormalen. Planarbeidet skal også utrede løsning for vann- og avløp til boligområdet.
 
Planavgrensningen og planstatus
Planavgrensningen for selve boligområdet vil i hovedsak følge avgrensningen satt i kommuneplanens arealdel for Bjugn kommune. Plangrensen er justert sørover for å trekke boligområdet lenger vekk fra dyrkajord samt tilpasning til eksisterende bruk av utmarka i vest. Planområdet omfatter også areal for kjøre- og gangatkomst. I kommuneplanen er mesteparten av boligområdet er satt av til boligformål med unntak av de sørlige områdene som er avsatt til landbruk, natur og friluftsformål (LNF) med hensynssone landskap. Gangatkomsten ligger stort sett på område for LNF med hensynssone landskap. Her ligger også atkomsten også innenfor 100-metersbeltet fra strandlinjen.

Lengst i nordøst berører gangatkomsten reguleringsplan 16270042 Stor-Sandnes, samt et mindre område avsatt til nåværende næringsvirksomhet. 
 
Kjøreatkomsten og parkering for allmennheten ligger på område avsatt til LNF-formål.

Klikk for stort bildeFigur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Bjugn med reguleringsplan 16270042 Stor-Sandnes. Planområdet markert i blått   

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Planens forhold til forskrift om konsekvensutredning
Bjugn kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
 
Gangatkomst
I forbindelse med boligområdet skal det planlegges en trafikksikker skoleveg. Det er valgt å legge en kombinert turveg/ny gangatkomst på sørsida av Bålfjordvågen. Det er hensiktsmessig å knytte gangvegen fra boligområdet til ny gang- og sykkelveg fra StorSandnes til Vallersund oppvekstsenter som er under planlegging i regi av Bjugn kommune. Langs sørsiden av Bålfjordvågen er det en eldre landbruksveg, og denne traseen skal gjenbrukes i størst mulig grad som gangveg. Reguleringsplanen legger opp til å sikre areal for helårs drift og etablering av belysning. Se figur 4 for illustrasjon av hvor gangatkomstens tenkes lagt. Innenfor reguleringsplan Stor-Sandnes skal gangatkomsten i utgangspunktet kun berøre areal regulert til vegformål (SV1). I og med at gangatkomsten går gjennom hensynssone landskap, blir det viktig å planlegge en gangatkomst som ikke forringer kulturlandskapet.

Kjøreatkomst
Eksisterende kjøreveg fra fv 721 til boligområdet skal fortsatt brukes som atkomst, og planarbeidet skal sikre areal for breddeutvidelse/oppgradering av standard samt oppgradering av avkjørsel til fv 721 iht veinormalene. Se figur 4 for illustrasjon av kjøreatkomstens beliggenhet.
 
 
Tilrettelegging for allmennheten
Området innerst i Bålfjordvågen er en mulig inngang til et attraktivt friluftsområde; HerstadTussan. Gjennom planarbeidet tas det sikte på å sikre areal til parkeringsplass for allmenheten for turer i nærområdet. Se figur 4 for illustrasjon av hvor parkeringen tenkes lagt.
 
 
Boligområdet
Planen vil legge til rette for ulike boligtyper, både frittliggende og konsentrert bebyggelse med mulighet for terrassehus. Iht. oppstartsmøtet skal planen sikre god tilpasning til landskapet, bl.a. gjennom bestemmelser om møne- og kotehøyde, samt farge- og materialbruk på bebyggelsen. 
 
 
Visualisering
Bjugn kommune stiller krav om 3D-visualisering av planforslaget ved levering til kommunen.

Klikk for stort bildeFigur 4. Grov skisse som viser kjøreatkomst (rød linje), gangatkomst (grønn linje), og parkeringsplass for allmennheten (blå stjerne)   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saksgang så langt
Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen den 23. oktober. 
 
Planutvalget i Bjugn kommune ble orientert om oppstart av planarbeidet i møte den 30. oktober 2019, samt at de drøftet plannavnet i møte den 4. desember. 
 
Utbyggingsavtale
Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet. 
 
Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 17.01.2020 sendes til: Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller kystplan@kystplan.no
 
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Kystplan AS v/Siri Vannebo, telefon 90648645 eller epost siri@kystplan.no
 
Varslingen kan også ses på www.kystplan.no

 

Planinitiativ

Oppstartsmøtereferat