Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Felles uttalelse Vågan skytefelt

Vågan skytefelt – virksomhet og støysoner.

Felles uttalelse fra Bjugn kommune og Forsvarsbygg.

Vågan skytefelt er et skytefelt som benyttes av luftforsvaret. Skytefeltet eies av Forsvarsdepartementet og forvaltes av Forsvarsbygg. Eiendommen som skytefeltet ligger på er i gjeldende kommuneplans arealdel, samt i gjeldende reguleringsplan for området, markert med formål forsvaret. I tillegg ligger faresonen i sjøområdene nord for Vågan inne i kommuneplanens arealdel.

 

Forsvarsbygg oversendte 31. mars 2017 støyrapport for Vågan feltbane til Bjugn kommune. Støyberegningen ble gjort iht T-1442: Retningslinje for behandling av støy i

Arealplanlegging, Klima- og Miljødepartementet. (2016). En del av støyrapporten er et tilhørende støysonekart som viser hvordan støyen generert av aktiviteten fordeler seg rundt anlegget innenfor gitte grenseverdier. Støysonekartet ble senere presentert i Fosna-Folket.

I etterkant av presseoppslaget har både Bjugn kommune og Forsvarsbygg mottatt en rekke henvendelser fra interessenter ved og rundt Vågan skytefelt med spørsmål om hva dette betyr for dem og deres situasjon. Med bakgrunn i dette ble det 29. august 2017 avholdt møte mellom Bjugn kommune og Forsvarsbygg for å sammen se på utfordringer og løsninger rundt virksomheten ved Vågan skytefelt.

I forkant av dette møtet gjennomgikk Forsvarsbygg grunnlaget for støyrapporten på nytt for å se om inngangsverdiene for beregningene var korrekte. I denne gjennomgangen ble det avdekket at grunnlaget som støyberegningene var basert på ikke var så presise som man kunne ønske.

Møtet mellom Bjugn kommune og Forsvarsbygg ble preget av en god og konstruktiv dialog og med respekt for hverandres roller. Gjennom møtet kom man frem til følgende felles grunnlag for det videre arbeidet:

  • Støyrapporten ble oversendt som Bjugn kommune 31. mars 2017, samt underliggende grunnlag, gjennomgås på nytt.
  • Bjugn kommune vil inntil videre ikke legge støyrapporten til grunn i behandling av enkeltsaker (byggesaker).
  • Vågan skytefelt med tilhørende faresone vil bli benyttet av Forsvaret i fremtiden, senest bekreftet fra Forsvarsdepartementet i 2015. Kommunen erkjenner Forsvarets tilstedeværelse og vil derfor ta hensyn dette i sitt videre planarbeid for området.
  • Ved Vågan skytefelt ligger flere regulerte og etablerte hyttefelt. Forsvaret erkjenner dette og vil derfor etterstrebe å ta hensyn til dette i sin videre planlegging av bruken av Vågan skytefelt.
  • Forsvarsbygg ser at Forsvarets virksomhet ved Vågan skytefelt kan skape utfordringer i forhold til sivile interessenter rundt skytefeltet, og vil derfor ha en dialog med Bjugn kommune, Forsvaret og grunneiere/interessenter i området om hvordan skytefeltet skal benyttes.

Med basis i dette felles grunnlaget ser Forsvarsbygg og Bjugn kommune frem til et godt samarbeide i tiden som kommer.

Fant du det du lette etter?