Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunereformen

Kommunene på Fosen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ønsket å gjennomføre en utredning av vilkår, potensiale og tidshorisont for et alternativ med en kommune på Fosen. Utredningen er nå ferdig og her er hovedpunktene i rapporten fra Nivi analyse.

Den gjennomførte utredningen gir grunnlag for fem konklusjoner sett fra utreder:

 1. Fosen som én kommune vurderes som det beste foreliggende inndelingsalternativ, betydelige merverdier på kort og lang sikt .
 2. Fosen kommune bør vedtas i Stortinget våren 2017 for å sikre helhetlig samfunnsutvikling de neste 5-10 år.
 3. Fosen kommune kan etableres fra 2022. Det gir tilstrekkelig tid til å fullføre fusjonen mellom Leksvik og Rissa som etableres fra 1.1.2018, samtidig som tidsrammen gir rom for å utvikle en helhetlig løsning for hele Fosen.
 4. Fosen kommune gir store utviklingsmuligheter. Den nye kommunen kan organiseres som en balansert flersenterkommunmed utvidet ansvar for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, som vil være en ny og forsterket kommuneløsning med overføringsverdi til andre deler av landet.
 5. Neste skritt kan være en felles intensjonsavtale og innbyggerundersøkelse.

Hele rapporten kan lastes ned her

Det skal avholdes et felles kommunestyremøte for alle kommunestyrene på Fosen i Bjugn kulturhus Torsdag 27.april klokken 18.00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunestyret i Bjugn gjorde følgende vedtak i møte 28. februar 2017:

 1. Bjugn kommunestyre har tatt kommunereformen på største alvor og har etter en rekke forsøk lyktes med å få til felles frivillige vedtak om kommunesammenslåing mellom Åfjord og Bjugn kommuner.
 2. Bjugn kommunestyret er opprørt over at regjeringen truer med tvang og sier de vil se bort fra søknaden fra Åfjord og Bjugn. Bjugn kommunestyre er prinsipielt imot tvangsbruk. Reformen er solgt som en frivillig reform og Bjugn kommune fikk utsatte tidsfrister av departementet for å få i havn avtalen med Åfjord.
 3. Bjugn kommunestyre ber om å få gjennomføre den frivillige sammenslåingen med Åfjord og vil fortsette denne prosessen til Stortinget eventuelt bestemmer noe annet.
 4. Om det viser seg at regjeringen med stortingsflertall virkelig tenker å nekte en frivillig sammenslåing og så tvangssammenslå Bjugn og Ørland kommuner, mener Bjugn kommunestyre at dette må gjøres ved at fremforhandlede og politisk vedtatte avtale om sammenslåing mellom Bjugn og Ørland kommuner trår i kraft. Denne har 3 gjensidige vedtak bak seg, først ved inngåelse av intensjonsavtalen våren 2015, videre bekreftet når kommunestyret vedtok rådmennenes forslag til fordeling av tjenester, og til slutt via den fremforhandlede avtalen som ble lagt fram for folkeavstemning i begge kommunene i mai 2016.
 5. Bjugn kommunestyre vedtar å starte arbeidet med å opprette en fellesnemnd med Åfjord i tråd med tidligere vedtak.

 

Kommunestyret i Bjugn gjorde tidligere følgende vedtak i møte 31. januar 2017:

 1. Bjugn kommunestyret vedtar en sammenslåing med Åfjord og eventuelt Roan i henhold til vedtatte intensjonsavtale.
 2. Kommunestyret ber rådmannen å effektuere vedtaket og starte arbeidet med sammenslåing med Åfjord og eventuelt Roan umiddelbart.

En søknad om sammenslåing ble sendt til Kommunalt- og moderniseringsdepartementet 10.februar 2017.

Stortinget skal behandle kommunereformen i løpet av våre 2017.

Bakgrunn

Regjeringen Solberg lanserte kommunereformen gjennom kommuneproposisjonen 14. mai 2014. En proposisjon er regjeringens forslag til Stortinget, om å fatte et vedtak. Stortinget ga sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Prosessen går frem til Stortinget gjør sitt vedtak om ny kommunestruktur våren 2017.


Mål for reformen

Regjeringens mål for reformen:

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet. Både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima. Og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag. Og kan også ha en mer variert sammensetning av befolkning og næringer. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.

4. Styrke lokaldemokratiet
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene. Og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.

5. Nye oppgaver til kommunene
20. mars ble stortingsmelding om nye oppgaver som kan flyttes til kommunene i forbindelse med kommunereformen, lagt frem. Meldingen foreslår hvilke oppgaver som kan overføres til større kommuner. Oppgavene inkluderer tannhelse, konsesjonsbehandling småkraftverk og barnevern. Samt mer ansvar og beslutningsmakt innenfor naturforvaltning og plan- og byggesaker. Samt lokal nærings- og samfunnsutvikling og motorferdsel. Hele stortingsmeldingen kan du lese her.
 

Kommunal- og regionaldepartementet har opprettet en egen temaside om kommunereformen. Og også utviklet et verktøy til støtte i utredningene.

Temaside om kommunereformen: www.kommunereform.no

Utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner: www.nykommune.no

Sist endret 21.04.2017
Fant du det du lette etter?