Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunesammenslåing

Tvangssammenslåing av Bjugn og Ørland

Etter forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble det i Stortinget torsdag 8. juni vedtatt, med 86 mot 83 stemmer, å slå sammen Bjugn kommune og Ørland kommune fra 1. januar 2020.

Bakgrunn

Regjeringen Solberg lanserte kommunereformen gjennom kommuneproposisjonen 14. mai 2014. En proposisjon er regjeringens forslag til Stortinget, om å fatte et vedtak. Stortinget ga sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Prosessen går frem til Stortinget gjør sitt vedtak om ny kommunestruktur våren 2017.


Mål for reformen

Regjeringens mål for reformen:

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet. Både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima. Og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag. Og kan også ha en mer variert sammensetning av befolkning og næringer. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.

4. Styrke lokaldemokratiet
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene. Og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.

5. Nye oppgaver til kommunene
20. mars ble stortingsmelding om nye oppgaver som kan flyttes til kommunene i forbindelse med kommunereformen, lagt frem. Meldingen foreslår hvilke oppgaver som kan overføres til større kommuner. Oppgavene inkluderer tannhelse, konsesjonsbehandling småkraftverk og barnevern. Samt mer ansvar og beslutningsmakt innenfor naturforvaltning og plan- og byggesaker. Samt lokal nærings- og samfunnsutvikling og motorferdsel.

Les hele stortingsmeldingen 

Kommunal- og regionaldepartementet har opprettet en egen temaside om kommunereformen. Og også utviklet et verktøy til støtte i utredningene.

Temaside om kommunereformen: www.kommunereform.no

Utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner: www.nykommune.no

 

Fant du det du lette etter?