Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunereformen

Kommunestyret i Bjugn gjorde følgende vedtak i møte 31.januar 2017:

  1. Bjugn kommunestyret vedtar en sammenslåing med Åfjord og eventuelt Roan i henhold til vedtatte intensjonsavtale.
  2. Kommunestyret ber rådmannen å effektuere vedtaket og starte arbeidet med sammenslåing med Åfjord og eventuelt Roan umiddelbart.

En søknad om sammenslåing ble sendt til Kommunalt- og moderniseringsdepartementet 10.februar 2017.

Stortinget skal behandle kommunereformen i løpet av våre 2017.

Bakgrunn

Regjeringen Solberg lanserte kommunereformen gjennom kommuneproposisjonen 14. mai 2014. En proposisjon er regjeringens forslag til Stortinget, om å fatte et vedtak. Stortinget ga sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Prosessen går frem til Stortinget gjør sitt vedtak om ny kommunestruktur våren 2017.


Mål for reformen

Regjeringens mål for reformen:

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet. Både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima. Og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag. Og kan også ha en mer variert sammensetning av befolkning og næringer. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.

4. Styrke lokaldemokratiet
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene. Og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.

5. Nye oppgaver til kommunene
20. mars ble stortingsmelding om nye oppgaver som kan flyttes til kommunene i forbindelse med kommunereformen, lagt frem. Meldingen foreslår hvilke oppgaver som kan overføres til større kommuner. Oppgavene inkluderer tannhelse, konsesjonsbehandling småkraftverk og barnevern. Samt mer ansvar og beslutningsmakt innenfor naturforvaltning og plan- og byggesaker. Samt lokal nærings- og samfunnsutvikling og motorferdsel. Hele stortingsmeldingen kan du lese her.
 

Kommunal- og regionaldepartementet har opprettet en egen temaside om kommunereformen. Og også utviklet et verktøy til støtte i utredningene.

Temaside om kommunereformen: www.kommunereform.no

Utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner: www.nykommune.no

Sist endret 15.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering